Dla czytelników (5)

Drogi Czytelniku!

Możesz mieć swój udział we wzbogaceniu zbiorów biblioteki i podać propozycję do zakupu. Jeśli chcesz być powiadomiony o zakupie zaproponowanej przez ciebie książki zostaw nam swój e-mail. Adres e-mail nie będzie widoczny na stronie internetowej.

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ

Twoje sugestie będą brane pod uwagę przez pracowników przy planowaniu zakupów. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki.

·         Do dyspozycji czytelników znajduje łącznie się około 37 tys. woluminów książek, czasopisma, a także od 2012 roku audiobooki. Zbiory głównie wypożyczane są na zewnątrz. W każdej bibliotece istnieje możliwość skorzystania z zasobów na miejscu,

·         We wszystkich placówkach znajdują się po 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników.  Część z nich pochodzi z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin”,

·         Indywidualne zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu (w szczególności dla osób z pokolenia 50 +) w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans z udziałem Latarników Polski Cyfrowej, którymi są nasi bibliotekarze,

·         W ciągu całego roku biblioteki organizują różnego rodzaju zajęcia promujące bibliotekę i czytelnictwo: spotkania z ekspertami, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, przedstawienia teatralne, warsztaty hobbystyczne (robienie kwiatów, pisanek, bombek itp.), konkursy literackie i plastyczne, obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, bockrossing (wymiana książek między czytelnikami), spotkania z najmłodszymi czytelnikami podczas obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, kiermasze książek,

·         Zajęcia podczas ferii i wakacji dla dzieci,

·         Gry planszowe, materiały plastyczne do dyspozycji dzieci w bibliotece ,

·         Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6-12 lat do samodzielnej nauki dzięki udziałowi w projekcie” FunEnglish w bibliotece” do października 2013 roku.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

Tel. /fax 76 844 81 93

Tel. 76 844 81 18 - księgowość

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 10.00-18.00

·         wtorek 10.00-18.00

·         środa 8:00 - 16:00

·         czwartek 10.00-18.00

·         piątek 8.00-16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

Zimna Woda 45 c (pawilon klubowo-sportowy), 59-323 Miłoradzice

 

Godziny otwarcia:

·         wtorek 16.00-19.00

·         czwartek 14.00-17.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Niemstowie

Niemstów 78, 59-300 Lubin

Tel. 76 841 80 21

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 12.00-18.00

·         piątek 9.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Miłoradzicach

Miłoradzice 46, 59-323 Miłoradzice

Tel. 76 844 85 21

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 12.00-18.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Chróstniku

Chróstnik 2a, 59-300 Lubin

Tel. 76 844 33 80

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         sobota 7.30-13.30

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Księginicach

Księginice 14, 59-300 Lubin

Tel. 76 840 81 72

 

Godziny otwarcia:

 

·         wtorek 15:30-19:30

·         środa 15:30-18:30

·         czwartek 15:30-18:30

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Oborze

ul. Tulipanowa 2, Obora, 59-335 Lubin 7

Tel. 601 96 95 96

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 12.00-18.00

·         piątek 9.00-15.00

 

 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE ORAZ JEJ FILII

I. PRAWO KORZYSTANIA
§ 1

1.      Prawo do bezpłatnego  korzystania ze zbiorów biblioteki ma charakter powszechny.

2.      Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

3.      Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

4.      Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu , spożywania alkoholu i innych środków odurzających .

5.      Nie udostępnia się księgozbioru osobom nietrzeźwym.

 

II.KAUCJE

§ 2

1.       Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Lubin lub przy wypożyczaniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych:

a/ od czytelników spoza Gminy Lubin w wysokości 30,00 zł za egzemplarz,
b/ za wyjątkowo cenne materiały, w wysokości równowartości wypożyczanych zbiorów.

2.       Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego druku wpłaty oraz uregulowanie wszystkich należność wobec biblioteki.

3.       Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest  zaliczana do przychodów biblioteki.

§ 3

1.       Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

2.      Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.

III. WYPOŻYCZANIE

§ 4

1.     Jednorazowo można wypożyczy 5 książek na okres na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

2.     W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może  wypożyczyć większą liczbę książek lub czasopism.

3.     Przedłużenie terminu zwrotu książek lub czasopism może nastąpić  po uzyskaniu zgody bibliotekarza, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.     Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innych czytelników.

5.     Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6.     Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek lub czasopism w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczeń do 2 egzemplarzy.

7.     Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

8.     Wybrane książki i czasopisma czytelnik rejestruje oraz dokonuje zwrotu u bibliotekarza.

9.      Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby czytelnika. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki związane z obsługą tego rodzaju wypożyczeń.
 

IV. KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO (CZYTELNI)

 

§ 5

1.       Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się na miejscu.

2.       W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość  wypożyczenia niektórych książek z księgozbioru podręcznego po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

3.       Punkt 2 i 3 nie dotyczy czytelników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

V. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĘGOZBIORU

§ 6

1.       Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek , powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.       Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

3.       Czytelnik może za zgodą bibliotekarza  dostarczyć inną książkę w zamian za zgubioną lub zniszczoną.

4.       Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

VI. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

§7

1.       Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 i 3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może zmniejszyć wysokość kary lub odstąpić od jej stosowania.

2.       Czytelnik do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane wg aktualnego cennika.

3.       Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książki.

4.       Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

1.       Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u bibliotekarza .

2.       Skargi i wnioski można również składać u dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.

3.       Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik danej biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

 

§ 9

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Jak się zapisać do biblioteki?

Należy zgłosić się osobiście do wybranej placówki bibliotecznej z dokumentem tożsamości z numerem pesel i wypełnić kartę zapisu do biblioteki podając: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status zawodowy (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), nr telefonu. Na karcie zapisu czytelnik składa podpis potwierdzający prawdziwość danych i akceptację regulaminu biblioteki. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem. Zobowiązanie za osobę niepełnoletnią podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Szczegóły określa regulamin biblioteki.

Kto może zapisać się do biblioteki?

Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w zbiorach biblioteki?

Informację o zbiorach można uzyskać telefonicznie (biblioteka w Raszówce 76 844 81 93, filia w Miłoradzicach 76 844 85 21, filia w Niemstowie 76 841 80 21, filia w Chróstniku 76 844 33 80, filia w Księginicach 76 840 81 72, filia w Oborze 601 969 596). Obecnie tworzymy elektroniczny katalog w systemie bibliotecznym Mak +. Po wprowadzeniu księgozbioru do bazy czytelnicy będą mogli przeglądać  katalog poprzez stronę www i dokonywać rezerwacji, ale musi jeszcze trochę czasu upłynąć zanim to zacznie działać. Nowe książki, które zostały już wprowadzone do bazy można przeglądać po zalogowaniu się jako gość na stronie  ale bez możliwości rezerwacji.

Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?

Tak. Rezerwacji najlepiej dokonać osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr telefonu. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie lub za pomocą e-maila.

Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek (w tym audiobooków) na okres 1 miesiąca oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

Po upływie tego okresu istnieje możliwość prolongaty (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-maila), jeśli książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika.

Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?

Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Najlepiej odkupić taki sam egzemplarz.

Książki można wypożyczać tylko w tej bibliotece, w zbiorach której się one znajdują.

Czy można wypożyczać książki z innej placówki?

Książki należy wypożyczać i zwracać tylko w tej bibliotece, w której zostały wypożyczone.

Kto może korzystać z czytelni komputerowej?

Prawo bezpłatnego korzystania z komputerów oraz sieci Internet mają czytelnicy biblioteki oraz inne osoby po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Korzystanie z komputera i Internetu służy przede wszystkim celom  naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. Bibliotekarz może zezwolić na uruchamianie gier komputerowych, jeśli nie ma osób chętnych do korzystania w celach wyżej wymienionych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce ul. Kolejowa 2A Raszówka Tel. 76 844 81 93 e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .