Dla czytelników (8)

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, 59-307 Raszówka, ul. Kolejowa 2a

Numer identyfikacyjny REGON

39043171700000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

667180818

Data

2021-01-25

Miejscowość

Raszówka

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat lubiński

Gmina

Lubin (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

7

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

4

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

4

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej
  z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek biblioteki głównej w Raszówce, filia w Ksieginicach i w Chróstniku nie są przystosowane dla osób poruszających się n wózkach, główną barierą są schody, bez windy. Bibliotekarz może obsłużyć użytkownika ze szczególnymi potrzebami na parterze. Filia w Miłoradzicach, Niemstowie i Chróstniku oraz Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie usytuowane są na parterze.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                  1

Liczba aplikacji:                                             0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                        biblioteka-raszowka.pl

ID a11y-status                                   [ X ] Częściowo zgodna

ID a 11y-data-sporzadzenie               2020-09-22


 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                   1

Liczba aplikacji:                                              0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej                   bip.gbpraszowka.nv.pl

Zgodność z UdC                                [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast, podświetlenie linków, możliwość powiększenia wielkości liter, regulowane odstępy miedzy literami, wysokość liter, tekst przyjazny dla dyslektyków, kursor, linijka do czytania. Strona BIP w budowie.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
 2. Kontakt telefoniczny                                                                                                             [X] TAK
 3. Kontakt korespondencyjny                                                                                                   [X] TAK
 4. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                                         [X] TAK

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

Internetowych                                                                                                                               [X] TAK

 1. Przesyłanie faksów                                                                                                                [X] TAK
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                                     [X] NIE                                                                                          

 1. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty                                                       [X] NIE                                                  
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                           [X] NIE
 3. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X] NIE


Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 2. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X] NIE

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[X] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X] NIE

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X] NIE

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://biblioteka-raszowka.pl/.

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • niewłaściwy kontrast tła witryny w stosunku do treści,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako "nadmierne obciążenie".

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Menu ustawień dostępu można włączyć, naciskając klawisz CTRL+U podczas pierwszego wczytywania strony lub klikając ikonę menu ustawień dostępu, która pojawia się w górnym prawym rogu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do pani Wioletty Olech, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 76 844 81 93.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 • Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Gminy w Lubinie . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce przy ul. Kolejowej 2 A

 • Budynek nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze i piętrze,
 • wejście do budynku jest utrudnione przez stopień,
 • brak windy na piętro, schody,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • brak toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze, przejścia i drzwi wewnętrzne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Niemstowie, Niemstów 78

 • Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze,
 • wejście do budynku z podjazdem,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Miłoradzicach, Miłoradzice 46

 • Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze,
 • wejście do budynku z podjazdem,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Chróstniku, Chróstnik 2A

 • Budynek nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze, toaleta na parterze,
 • wejście do budynku z podjazdem,
 • brak windy na piętro, schody
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Oborze, ul. Tulipanowa 2

 • Budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Ksieginicach, Ksieginice 14

 • Budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze,
 • wejście do budynku utrudnione jest przez 3 schody,
 • brak windy na piętro, schody
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • brak toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie, Zimna Woda 45 c

 • Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
 • toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie biblioteczne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8:00 - 15:30

Drogi Czytelniku!

Możesz mieć swój udział we wzbogaceniu zbiorów biblioteki i podać propozycję do zakupu. Jeśli chcesz być powiadomiony o zakupie zaproponowanej przez ciebie książki zostaw nam swój e-mail. Adres e-mail nie będzie widoczny na stronie internetowej.

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ

Twoje sugestie będą brane pod uwagę przez pracowników przy planowaniu zakupów. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki.

OFERTA BIBLIOTEK

 • Księgozbiór - Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce oraz jej filie posiadają księgozbiór z ponad 42 000 tys. woluminów książek i audiobooków. Dla osób mających problemy z czytaniem drobnego druku lub niedowidzących oferujemy książki z serii Duże Litery, zawierające dużą czcionkę i szerokie interlinie między wierszami. Zbiory głównie wypożyczane są na zewnątrz, ale w każdej bibliotece istnieje możliwość skorzystania z zasobów na miejscu. Przeglądanie katalogu on-line Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce oraz jej filii odbywa się poprzez wyszukiwarkę on-line szukamksiążki.pl po wpisaniu nazwy biblioteki lub bezpośrednio pod linkiem – katalog GBP w Raszówce.
 • Legimi - Czytelnicy zapisani do naszej Biblioteki, lub do którejkolwiek z 67 bibliotek publicznych Dolnego Śląska, mogą mieć dostęp do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu, założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na smartfonietableciekomputerze lub czytniku (oprócz Kindle'a). Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.
 • Komputery z dostępem do internetu - We wszystkich placówkach znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników.Część z nich pochodzi z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin”. W ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans z udziałem Latarników Polski Cyfrowej, którymi są nasi bibliotekarze - oferujemy indywidualne zajęcia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu (w szczególności dla osób z pokolenia 50 +).
 • Działalność kulturalna promująca czytelnictwo - W ciągu całego roku biblioteki organizują różnego rodzaju zajęcia promujące bibliotekę i czytelnictwo: spotkania z ekspertami, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, przedstawienia teatralne, warsztaty hobbystyczne dla dzieci i seniorów (robienie kwiatów, pisanek, bombek itp.), konkursy literackie i plastyczne, obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Tygodnia Bibliotek, Narodowe Czytanie czy Noc Bibliotek, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji oraz inne w ciągu roku. Biblioteka bierze udział w wielu akcjach i projektach ogólnopolskich promujących czytelnictwo.
 • Gry planszowe – W każdej z bibliotek znajdują się gry planszowe, do korzystania z których zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Część z nich została zakupiona z funduszy sołeckich.
 • Projekt Mała Książka Wielki Człowiek – Od 2018 roku biblioteka wraz z filiami bierze udział w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek, którego organizatorem jest Instytut Książki. Każdy przedszkolak, który odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę, a także Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek oraz broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”. Za każdym razem kiedy dziecko odwiedzi bibliotekę i wypożyczy co najmniej jedną książkę, otrzyma naklejkę do swojej Karty Małego Czytelnika, a po uzbieraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Radość i satysfakcja dla dzieci i rodziców.
 • Terminal Academica w bibliotece w Raszówce- Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z ponad 3 milionów publikacji naukowych Biblioteki Narodowej - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA. Znajdziemy w jej zasobach najnowsze podręczniki, monografie, lektury szkolne i lektury na olimpiady przedmiotowe. Terminal z dostępem do zbiorów znajduje się w bibliotece w Raszówce. Aby skorzystać z publikacji, należy zalogować się w CWPN Academica na terminalu znajdującym się w naszej bibliotece. Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do konta od pracownika biblioteki. W przypadku małoletnich oraz osób, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, zgodę na utworzenie konta wyraża przedstawiciel ustawowy poprzez złożenie oświadczenia. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Użytkownika CWPN Academica.
 • E-czasopisma (Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska, Gazeta lubuska) - w związku z podpisaną umową darowizny (KGHM z Gminą Lubin) Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce oraz filie otrzymały bezpłatne e-prenumeraty (Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska oraz Gazeta Lubuska) do wykorzystania na komputerach dla czytelników w bibliotekach.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszych bibliotek!

 

Harmonogram pracy w soboty

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

Tymczasowa lokalizacja: ul. Kolejowa 4 (przy świetlicy wiejskiej)

Tel. /fax 76 844 81 93

Tel. 76 844 81 18 - księgowość

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 10.00-18.00

·         wtorek 10.00-18.00

·         środa 8:00 - 16:00

·         czwartek 10.00-18.00

·         piątek 8.00-16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

Zimna Woda 45 c (pawilon klubowo-sportowy), 59-323 Miłoradzice

Tel. 793 827 357

 

Godziny otwarcia:

·         wtorek 14.00-18.00

·         czwartek 10.00-14.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Niemstowie

Niemstów 78, 59-300 Lubin

Tel. 76 841 80 21

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 12.00-18.00

·         piątek 9.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Miłoradzicach

Miłoradzice 46, 59-323 Miłoradzice

Tel. 76 844 85 21

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 9.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Chróstniku

Chróstnik 2a, 59-300 Lubin

Tel. 76 844 33 80

 

Godziny otwarcia:

·         poniedziałek 12.00-18.00

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 9.00-15.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Księginicach

Księginice 14, 59-300 Lubin

Tel. 76 840 81 72

 

Godziny otwarcia:

 ·        poniedziałek 13:00-18:00

·         wtorek 13:00-18:00

·         środa 9:00-14:00

·         czwartek 9:00-14:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Filia w Oborze

ul. Tulipanowa 2, Obora, 59-335 Lubin 7

Tel. 601 96 95 96

 

Godziny otwarcia od 20 listopada 2021 r. do 25 czerwca 2022 r.:

·         wtorek 12.00-18.00

·         środa 9.00-15.00

·         czwartek 12.00-18.00

·         piątek 9.00-15.00

·         sobota 8.00-14.00

 

 

 

Jak się zapisać do biblioteki?

Należy zgłosić się osobiście do wybranej placówki bibliotecznej z dokumentem tożsamości z numerem pesel i wypełnić kartę zapisu do biblioteki podając: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status zawodowy (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), nr telefonu. Na karcie zapisu czytelnik składa podpis potwierdzający prawdziwość danych i akceptację regulaminu biblioteki. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem. Zobowiązanie za osobę niepełnoletnią podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Szczegóły określa regulamin biblioteki.

Kto może zapisać się do biblioteki?

Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w zbiorach biblioteki?

Informację o zbiorach można uzyskać telefonicznie (biblioteka w Raszówce 76 844 81 93, filia w Miłoradzicach 76 844 85 21, filia w Niemstowie 76 841 80 21, filia w Chróstniku 76 844 33 80, filia w Księginicach 76 840 81 72, filia w Oborze 601 969 596). Obecnie tworzymy elektroniczny katalog w systemie bibliotecznym Mak +. Po wprowadzeniu księgozbioru do bazy czytelnicy będą mogli przeglądać  katalog poprzez stronę www i dokonywać rezerwacji, ale musi jeszcze trochę czasu upłynąć zanim to zacznie działać. Nowe książki, które zostały już wprowadzone do bazy można przeglądać po zalogowaniu się jako gość na stronie  ale bez możliwości rezerwacji.

Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?

Tak. Rezerwacji najlepiej dokonać osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr telefonu. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie lub za pomocą e-maila.

Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek (w tym audiobooków) na okres 1 miesiąca oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

Po upływie tego okresu istnieje możliwość prolongaty (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-maila), jeśli książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika.

Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?

Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Najlepiej odkupić taki sam egzemplarz.

Książki można wypożyczać tylko w tej bibliotece, w zbiorach której się one znajdują.

Czy można wypożyczać książki z innej placówki?

Książki należy wypożyczać i zwracać tylko w tej bibliotece, w której zostały wypożyczone.

Kto może korzystać z czytelni komputerowej?

Prawo bezpłatnego korzystania z komputerów oraz sieci Internet mają czytelnicy biblioteki oraz inne osoby po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Korzystanie z komputera i Internetu służy przede wszystkim celom  naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. Bibliotekarz może zezwolić na uruchamianie gier komputerowych, jeśli nie ma osób chętnych do korzystania w celach wyżej wymienionych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

Tel. 76 844 81 93 e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl

Tymczasowa lokalizacja: ul. Kolejowa 4 (przy świetlicy wiejskiej)

Gmina Lubin
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .