Regulamin

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE ORAZ JEJ FILII

I. PRAWO KORZYSTANIA
§ 1

1.      Prawo do bezpłatnego  korzystania ze zbiorów biblioteki ma charakter powszechny.

2.      Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

3.      Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

4.      Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu , spożywania alkoholu i innych środków odurzających .

5.      Nie udostępnia się księgozbioru osobom nietrzeźwym.

 

II.KAUCJE

§ 2

1.       Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Lubin lub przy wypożyczaniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych:

a/ od czytelników spoza Gminy Lubin w wysokości 30,00 zł za egzemplarz,
b/ za wyjątkowo cenne materiały, w wysokości równowartości wypożyczanych zbiorów.

2.       Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego druku wpłaty oraz uregulowanie wszystkich należność wobec biblioteki.

3.       Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest  zaliczana do przychodów biblioteki.

§ 3

1.       Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

2.      Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.

III. WYPOŻYCZANIE

§ 4

1.     Jednorazowo można wypożyczy 5 książek na okres na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

2.     W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może  wypożyczyć większą liczbę książek lub czasopism.

3.     Przedłużenie terminu zwrotu książek lub czasopism może nastąpić  po uzyskaniu zgody bibliotekarza, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.     Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innych czytelników.

5.     Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6.     Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek lub czasopism w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczeń do 2 egzemplarzy.

7.     Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

8.     Wybrane książki i czasopisma czytelnik rejestruje oraz dokonuje zwrotu u bibliotekarza.

9.      Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby czytelnika. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki związane z obsługą tego rodzaju wypożyczeń.
 

IV. KORZYSTANIE Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO (CZYTELNI)

 

§ 5

1.       Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się na miejscu.

2.       W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość  wypożyczenia niektórych książek z księgozbioru podręcznego po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

3.       Punkt 2 i 3 nie dotyczy czytelników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

V. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĘGOZBIORU

§ 6

1.       Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek , powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.       Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

3.       Czytelnik może za zgodą bibliotekarza  dostarczyć inną książkę w zamian za zgubioną lub zniszczoną.

4.       Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

VI. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

§7

1.       Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 i 3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może zmniejszyć wysokość kary lub odstąpić od jej stosowania.

2.       Czytelnik do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane wg aktualnego cennika.

3.       Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książki.

4.       Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

1.       Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u bibliotekarza .

2.       Skargi i wnioski można również składać u dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.

3.       Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik danej biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

 

§ 9

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .