poniedziałek, 16 luty 2015 15:15

Nabór na wolne stanowisko pracy - bibliotekarz

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  Raszówce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - bibliotekarz

Miejsce pracy: Filia biblioteczna w Ksieginicach ; Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu; zatrudnienie od 1 kwietnia 2015 r. ; Określenie stanowiska: Bibliotekarz 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • wykształcenie średnie/wyższe,  mile widziane bibliotekarskie
 • niekaralność
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych i audiowizualnych

Wymagania dodatkowe:

·        dyspozycyjność,

·        operatywność, kreatywność,

·        odpowiedzialność,

·        wysoka kultura osobista,

·        zaangażowanie,

·        komunikatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • praca w programie bibliotecznym Mak+
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość 

    Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

·         kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje

·         kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce, ul Kolejowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2015 r.  w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". (Decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe:

 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie, biblioteki www.biblioteka-raszowka.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biblioteki.
Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .