Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce przy ul. Kolejowej 2 A nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze i piętrze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Niemstowie, Niemstów 78 jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Miłoradzicach, Miłoradzice 46 jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Chróstniku, Chróstnik 2A nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze, toaleta na parterze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Oborze, ul. Tulipanowa 2 jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Ksieginicach, Ksieginice 14 nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie, Zimna Woda 45 c jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce kontynuuje wysiłki na rzecz ciągłej poprawy dostępności swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego użytkowania również osobom niepełnosprawnym.

W ramach ciągłego doskonalenia i naprawiania problemów z dostępnością regularnie skanujemy https://biblioteka-raszowka.pl za pomocą narzędzia UserWay Accessibility Scanner aby zidentyfikować i naprawić każdą możliwą barierę dostępu na naszej stronie. Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści były w pełni dostępne dla każdego, niektóre treści mogły nie zostać jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.